Všeobecné podmínky pronájmu obytných vozů a motocyklů

Ustanovení těchto všeobecných podmínek jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. V případě, že pronajímatel a nájemce upraví v nájemní smlouvě vzájemná práva a povinností odchylně od těchto všeobecných podmínek, mají přednost ujednání obsažená v nájemní smlouvě.

Věk a doklady

Motocykl – nájemce musí dovršit věk minimálně 18 let a být držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny; u každého nabízeného motocyklu v naší motopůjčovně uvádíme požadovaný typ řidičského průkazu.

Obytný vůz – nájemce musí dovršit věk minimálně 21 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 3 let. 

Platnost řidičského oprávnění nesmí uplynout dříve než 5 dnů po ukončení sjednané doby pronájmu.

Předmět nájmu bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz a řidičský průkaz), právnické osoby a podnikající fyzické osoby musí navíc předložit i výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list. Předmět nájmu smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči, které musí splňovat stejná kritéria jako nájemce (viz výše). Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do podnájmu třetí osobě.

Pronajímatel je oprávněn si za účelem ochrany svých majetkových zájmů vyhotovit kopii předložených dokladů totožnosti nájemce.

Převzetí a vrácení předmětu nájmu

Předmět nájmu se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM, ve stejném stavu je nájemce povinen předmět nájmu pronajímateli vrátit.

Předmět nájmu se předává od 8 hodin prvního dne nájmu a vrací se do 16 hodin posledního dne nájmu v pracovní dny (pondělí – pátek), pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak. Den předání a den vrácení vozidla se počítá jako jeden den nájmu.

Podpisem předávacího protokolu nájemce stvrzuje, že se seznámil s obsluhou předmětu nájmu a všech zařízení v něm.

Podmínky užívání

Po dobu užívání předmětu nájmu nese nájemce nebezpečí škody na předmětu nájmu a jeho příslušenství. Za příslušenství předmětu nájmu se považuje i věci nesouvisející přímo s provozem obytného vozidla, které si nájemce zapůjčil u pronajímatele (např. campingový nábytek apod.)

Nájemce je povinen užívat předmět nájmu pouze k účelu, k němuž obvykle slouží. Nájemce nesmí užívat předmět nájmu k přímé účasti na závodech a jiných motoristických akcích.

Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu výhradně na pozemních komunikacích a při jeho provozu dodržovat příslušné právní předpisy.

Nájemce nesmí provádět na předmětu nájmu jakékoliv změny či úpravy.

Nájemce je povinen dbát na to, aby v průběhu užívání předmětu nájmu nedošlo k jeho poškození, zničení, ztrátě nebo nepřiměřenému opotřebení. Nájemce je povinen zabezpečit předmět nájmu proti odcizení.

Nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškeré pokuty za přestupky spáchané ode dne převzetí vozidla do dne jeho vrácení pronajímateli.

Nájemce bere na vědomí, že předmět nájmu může být z bezpečnostních důvodů vybaven zařízením zaznamenávajícím jeho aktuální polohu a pohyb v čase. Údaje z tohoto zařízení zpracovává pronajímateli za účelem rychlé lokalizace předmětu nájmu zejména v případě odcizení vozu.

Servisní poplatek pro obytné vozy

Poplatek zahrnuje:

 • kompletní vyčištění interiéru vozidla,
 • profesionální umytí exteriéru vozidla,
 • 2x plné plynové lahve,
 • kompletní čistá prostěradla,
 • chemie do WC + toaletní papír + chemie na mytí nádobí,
 • doplnění provozních kapalin (užitková voda, ostřikovače, oleje apod.),
 • příprava vozidla – drobné opravy a servisní práce,

Kauce

Před předáním předmětu nájmu uhradí nájemce pronajímateli vratnou kauci viz ceník.

Kauce se hradí v plné výši výhradně prostřednictvím platební karty nájemce nebo v hotovosti.

Pronajímatel je oprávněn použít kauci na případné škody nekryté havarijním pojištěním, úhradu spoluúčasti při vzniku pojistné události, neodstranitelné znečištění a poškození předmětu.

Nevyčerpanou část kauce vrátí pronajímatel nájemci na bankovní účet nájemce do 14 dnů ode dne vrácení předmětu nájmu, při platbě kauce v hotovosti bude kauce vrácena při vrácení vozidla. V případě, že nájemce vrátí pronajímateli předmět nájmu poškozený nebo opotřebený nad rámec běžného opotřebení, vrátí pronajímatel nájemci nevyčerpanou část kauce do 14 dnů ode dne obdržení vyčíslení nákladů na úplnou opravu poškození či na uvedení do stavu odpovídajícího běžnému opotřebení nebo do 14 dnů ode dne vyřízení pojistné události pojišťovnou.

Pojištění

Motocykly mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motocyklu s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 10.000 Kč.

Obytné vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 10 000 Kč.

Spoluúčast v případě pojistné události kryté havarijním pojištěním bude stržena ze složené kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství předmětu nájmu se havarijní pojištění neuplatňuje. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů ode dne doručení vyúčtování škody.

Platební podmínky

Po provedení rezervace předmětu nájmu obdrží nájemce e-mailem náhled smlouvy o nájmu včetně těchto všeobecných podmínek a proforma fakturu k úhradě zálohy nájemného. Nájemce je povinen do 3 pracovních dnů od provedení rezervace zaplatit zálohu nájemného ve výši 30 % celkového nájemného vč. servisního poplatku jako potvrzení rezervace. 

V nájemném je již zahrnuta úplata za pronájem campingového nádobí – talíře, varné nádobí, příbory apod. V nájemném nejsou zahrnuty běžné náklady na provoz vozidla (PHM, AdBlue, další provozní kapaliny). 

V případě, že nájemce řádně a včas neuhradí pronajímateli zálohu nájemného, je pronajímatel oprávněn provedenou rezervaci zrušit. V případě, že nájemce neuhradí řádně a včas doplatek nájemného včetně servisního poplatku nebo kauci, je pronajímatel oprávněn od nájemní smlouvy odstoupit. Nájemce je současně povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši storno poplatku – viz Podmínky storna.

Při předčasném vrácení předmětu nájmu nevzniká nájemci nárok na vrácení nájemného ani jeho poměrné části s výjimkou případu, kdy dojde k předčasnému vrácení předmětu nájmu z důvodu, za který odpovídá pronajímatel.

Nájezd kilometrů

 

U obytných vozů kategorie  je  limit najetých kilometrů omezen do výše 3500 km v rámci jednoho pronájmu. Při překročení uvedeného limitu budou nájemci při vrácení vozidla doúčtovány rozdílové kilometry sazbou 4 Kč bez DPH / km.

Sankce

Za ztrátu klíčů od předmětu nájmu, osvědčení o registraci předmětu nájmu, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace má pronajímatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného motocyklu má pronajímatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč. V případě prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok pronajímatele na náhradu způsobené škody, kterou je nájemce povinen nahradit pronajímateli v plné výši vedle smluvní pokuty.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu či závadu na předmětu nájmu pronajímateli. Při jakékoli nehodě, vniknutí třetí osoby do vozidla či odcizení předmětu nájmu je nájemce povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Nároky dalších účastníků nehody nesmí nájemce uznat bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.

Na předmět nájmu se vztahuje záruka výrobce, případné opravy předmětu nájmu je tedy nutné provést pouze v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.

Pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení předmětu nájmu jsou sjednány asistenční služby v rozšířeném rozsahu uvedeném v pojistných podmínkách.

Podmínky storna

V případě zrušení rezervace ze strany nájemce či nedostavení se k převzetí předmětu nájmu ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek pro převzetí předmětu nájmu je nájemce povinen zaplatit pronajímateli storno poplatky v následující výši:

 • 20 % ze zálohy nájemného při zrušení rezervace v době 60 a více dnů před sjednaným termínem převzetí předmětu nájmu,
 • 50 % ze zálohy nájemného při zrušení rezervace v době 30 – 59 dnů před sjednaným termínem převzetí předmětu nájmu,
 • 80 % ze zálohy nájemného při zrušení rezervace v době 15 – 29 dnů před sjednaným termínem převzetí předmětu nájmu,
 • 50 % z celkové částky nájemného při zrušení rezervace v době 8 – 14 dnů před sjednaným termínem převzetí předmětu nájmu,
 • 100 % z celkové částky nájemného při zrušení rezervace v době 7 a méně dnů před sjednaným termínem převzetí předmětu nájmu, při nedostavení se nájemce k převzetí předmětu nájmu ve sjednaném termínu nebo v případě, kdy nájemce nesplní podmínky stanovené k převzetí předmětu nájmu.

Všeobecné podmínky pronájmu elektrokol

Ustanovení těchto všeobecných podmínek jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. V případě, že pronajímatel a nájemce upraví v nájemní smlouvě vzájemná práva a povinností odchylně od těchto všeobecných podmínek, mají přednost ujednání obsažená v nájemní smlouvě.

Věk a doklady

Nájemcem může být pouze osoba starší 18 let.

Elektrokolo (dále jen „předmět nájmu“) bude pronajato po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (např. občanský průkaz a řidičský průkaz), právnické osoby a podnikající fyzické osoby musí navíc předložit i výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list.

Pronajímatel je oprávněn si za účelem ochrany svých majetkových zájmů vyhotovit kopii předložených dokladů totožnosti nájemce.

Převzetí a vrácení předmětu nájmu

Předmět nájmu se předává čistý s plně nabitým akumulátorem, ve stejném stavu je nájemce povinen předmět nájmu pronajímateli vrátit.

Předmět nájmu se předává od 8 hodin prvního dne nájmu a vrací se do 16 hodin posledního dne nájmu v pracovní dny (pondělí – pátek), pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak. Den předání a den vrácení vozidla se počítá jako jeden den nájmu.

Podpisem předávacího protokolu nájemce stvrzuje, že se seznámil s obsluhou předmětu nájmu.

Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu nepoškozený ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení. V případě porušení povinnosti nájemce vrátit předmět nájmu nepoškozený je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši kauce.

Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok pronajímatele na náhradu způsobené škody, kterou je nájemce povinen nahradit pronajímateli v plné výši vedle smluvní pokuty.

Podmínky užívání

Nájemce je povinen užívat předmět nájmu pouze k účelu, k němuž obvykle slouží. Nájemce nesmí užívat předmět nájmu k přímé účasti na závodech a jiných cyklistických akcích.

Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do podnájmu či jinak přenechat do užívání třetí osobě.

Nájemce je povinen při užívání předmětu nájmu dodržovat příslušné právní předpisy a počínat si tak, aby při provozu předmětu nájmu nedošlo ke škodě na zdraví či majetku třetích osob.
Nájemce nesmí provádět na předmětu nájmu jakékoliv změny či úpravy.

Nájemce je povinen dbát na to, aby v průběhu užívání předmětu nájmu nedošlo k jeho poškození, zničení, ztrátě nebo nepřiměřenému opotřebení. Nájemce je povinen zabezpečit předmět nájmu proti odcizení.

Nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškeré pokuty za přestupky spáchané ode dne převzetí předmětu nájmu do dne jeho vrácení pronajímateli.

Nájemce bere na vědomí, že předmět nájmu může být z bezpečnostních důvodů vybaven zařízením zaznamenávajícím jeho aktuální polohu a pohyb v čase. Údaje z tohoto zařízení zpracovává pronajímateli za účelem rychlé lokalizace předmětu nájmu zejména v případě jeho odcizení.

Kauce

Před předáním předmětu nájmu uhradí nájemce pronajímateli vratnou kauci ve výši 5.000,- Kč.

Kauce se hradí v plné výši výhradně prostřednictvím platební karty nájemce nebo v hotovosti.

Pronajímatel je oprávněn použít kauci na úhradu případné škody na předmětu nájmu, náhradu při ztrátě či odcizení předmětu nájmu a jeho příslušenství, náhradu za neodstranitelné znečištění a úhradu jiných závazků nájemce vzniklých v souvislosti s užíváním předmětu nájmu.

V případě, že nájemce vrátí pronajímateli předmět nájmu poškozený nebo opotřebený nad rámec běžného opotřebení, vrátí pronajímatel nájemci nevyčerpanou část kauce do 14 dnů ode dne obdržení vyčíslení nákladů na úplnou opravu poškození či na uvedení do stavu odpovídajícího běžnému opotřebení.

Platební podmínky

Nájemce je povinen do 3 pracovních dnů od provedení rezervace zaplatit zálohu nájemného ve výši 30 % celkového nájemného jako potvrzení rezervace. 

V nájemném nejsou zahrnuty běžné náklady na provoz předmětu nájmu (dobíjení akumulátoru).

V případě, že nájemce řádně a včas neuhradí pronajímateli zálohu nájemného, je pronajímatel oprávněn provedenou rezervaci zrušit. V případě, že nájemce neuhradí řádně a včas doplatek nájemného nebo kauci, je pronajímatel oprávněn od nájemní smlouvy odstoupit. Nájemce je současně povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši storno poplatku – viz Podmínky storna.

Při předčasném vrácení předmětu nájmu nevzniká nájemci nárok na vrácení nájemného ani jeho poměrné části s výjimkou případu, kdy dojde k předčasnému vrácení předmětu nájmu z důvodu, za který odpovídá pronajímatel.

Sankce

Za ztrátu klíčů od předmětu nájmu (baterie, popř. integrovaný zámek), má pronajímatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý druh ztraceného klíče. V případě vrácení hrubě znečištěného předmětu nájmu má pronajímatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč. V případě prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok pronajímatele na náhradu způsobené škody, kterou je nájemce povinen nahradit pronajímateli v plné výši vedle smluvní pokuty.

Škody a závady

Po dobu užívání předmětu nájmu nese nájemce nebezpečí škody na předmětu nájmu a jeho příslušenství.

Nájemce odpovídá pronajímateli v plné výši za škody způsobené poškozením, ztrátou, zničením nebo odcizením předmětu nájmu a jeho příslušenství. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů ode dne doručení vyúčtování škody.

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu či závadu na předmětu nájmu pronajímateli. Při jakékoliv nehodě či odcizení předmětu nájmu je nájemce povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Nároky dalších účastníků nehody nesmí nájemce uznat bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.

Na předmět nájmu se vztahuje záruka výrobce, případné opravy předmětu nájmu je tedy nutné provést pouze v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.

Podmínky storna

V případě zrušení rezervace ze strany nájemce či nedostavení se k převzetí předmětu nájmu ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek pro převzetí předmětu nájmu je nájemce povinen zaplatit pronajímateli storno poplatky v následující výši:

 • 20 % ze zálohy nájemného při zrušení rezervace v době 60 a více dnů před sjednaným termínem převzetí předmětu nájmu,
 • 50 % ze zálohy nájemného při zrušení rezervace v době 30 – 59 dnů před sjednaným termínem převzetí předmětu nájmu,
 • 80 % ze zálohy nájemného při zrušení rezervace v době 15 – 29 dnů před sjednaným termínem převzetí předmětu nájmu,
 • 50 % z celkové částky nájemného při zrušení rezervace v době 8 – 14 dnů před sjednaným termínem převzetí předmětu nájmu,
 • 100 % z celkové částky nájemného při zrušení rezervace v době 7 a méně dnů před sjednaným termínem převzetí předmětu nájmu, při nedostavení se nájemce k převzetí předmětu nájmu ve sjednaném termínu nebo v případě, kdy nájemce nesplní podmínky stanovené k převzetí předmětu nájmu.